Leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser for ANOR AS
1. Innledning
De alminnelige betingelsene nedenfor gjelder kun kjøp eller deler av kjøp som er å anse som forbrukerkjøp i samsvar med forbrukerkjøpsloven § 1 og/eller oppdrag til forbruker etter håndverkertjenesteloven § 1 og/eller delentreprise til forbruker etter bostadoppføringslovens § 1 (1) a. For kjøp eller oppdrag som helt eller delvis ikke er å anse som forbrukerforhold i henhold til ovennevnte gjelder ANOR AS sine alminnelige leveringsbetingelser i næringsforhold, som er tilgjengelig på nettsiden www.anor.as. Disse alminnelige betingelser omfatter alle ytelser som leveres fra leverandøren, herunder rørlegger arbeid, levering av sanitær utstyr og materiell samt installering av slikt utstyr.
2. Definisjoner
Leverandøren: ANOR AS, org.nr. 998743060.
Forbruker: Den som kjøper tjenester og/eller varer fra Leverandøren.
Partene: Leverandøren og Forbruker.
Tjenesten: Utførelse av arbeid ved installering av utstyr og materiell.
Varer: Utstyr og materiell som selges fra Leverandøren.
Leveranse: Utførelse av Tjenester og/eller levering av Varer.
3. Avtaleforholdet
Leverandørens alminnelige leveringsbetingelser er en del av avtaleforholdet mellom Partene, og vil gjelde fullt ut med mindre avvik er skriftlig avtalt eller annet følger av ufravikelige regler etter forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven eller bostadoppføringsloven. Ved påbegynt levering anses avtale for inngått.
Bestemmelser som dagmulkt krever nærmere avtale.
4. Pris
Dersom pris ikke er særskilt avtalt for hvert salg eller oppdrag, vil Forbruker bli fakturert på grunnlag av gjeldende pris for Tjenester og Varer på leveringstidspunktet. Tjenester faktureres på grunnlag av medgått tid etter gjeldende satser. Eventuelle utlegg og godtgjørelser kommer i tillegg. Samtlige priser oppgis eksklusiv merverdiavgift som dermed faktureres etter gjeldende sats, med mindre det fremkommer skriftlig at merverdiavgift er inklusiv. Dersom det er avtalt særskilt pris, har Leverandøren rett til å endre den avtalte prisen tilsvarende dokumenterte endringer i toll, avgifter, andre offentlige reguleringer, prisøkning fra underleverandør, herunder som følge av valutaendringer.
Mer info fås ved å følge linken www.anor.as -->Prisliste
5. Betalingsbetingelser
Leverandøren kan fakturere Forbrukeren hver 7. dag for levert ytelser, med 10-14 dagers betalingsforfall.
Ved forsinket betaling kan Leverandøren kreve rente etter lov om renter ved forsinket betaling, når kravet ikke innfris ved forfall. Renten løper fra forfallsdag. Påkrav kan sendes ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Dersom oppgjør skal faktureres etter levering av Varer og/eller Tjenester, har Leverandøren rett til å kreve sikkerhet for oppgjøret. Forbrukeren kan ikke motregne Leverandørens krav med omtvistede motkrav knyttet til samme eller andre Leveranser. Dersom oppgjør ved salg av Varer skal finne sted ved utstedelse av faktura, kan Leverandøren kreve et rimelig fakturagebyr.
Leverandøren forbeholder seg retten til å trekke seg fra prosjektet manglende betaling.
6. Salgspant
Leverandøren har salgspant i leverte Varer og utstyr inntil hele kjøpesummen er betalt fullt ut.
7. Tjenester
Leverandøren skal igangsette monteringsarbeid til avtalt tid, så fremt Leverandøren får tilgang til monteringsstedet til avtalt tid eller i avtalte periode, og Forbrukeren har lagt til rette for at monteringsarbeidet kan igangsettes og gjennomføres uten risiko for at arbeidet kan bli forsinket. Dersom det er avtalt fast pris kan Leverandøren fakturere på grunnlag av gjeldende timepriser for medgått mer tid som følge av at arbeidsstedet ikke er tilgjengelig, ikke er ryddet og for venting på andre fag.
8. Forbrukerens forsinkelse
Forsinkelser som skyldes Forbrukerens forhold medfører tilsvarende utsettelse av avtalt levering eller overtagelse. Dersom monteringsarbeidet forsinkes som følge av at Forbrukeren ikke har sørget for rettidig adgang til monteringsstedet, eller ikke har lagt forholdene til rette for igangsetting og gjennomføring uten at arbeidet risikerer å bli forsinket, kan Leverandøren utsette arbeidet til nærmeste tidspunkt eller periode hvor Leverandøren har anledning til å gjennomføre arbeidet. Ved vesentlig forsinkelse fra Forbrukerens side, og Forbrukeren etter avtalen først skal betale etter at Tjenesten av ferdig utført, kan Leverandøren del fakturere Forbrukeren for de påløpte arbeider, eller på det tidspunktet hvor arbeidet må antas å ha blitt ferdig gjennomført uten forsinkelsen. Leverandøren kan i tillegg gjøre gjeldende de rettigheter og krav som tilkommer Leverandøren etter forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven.

9. Reklamasjon
Forbrukeren må gi melding til Leverandøren om eventuelle mangler ved Leveransen innen rimelig tid. Dersom slik melding (reklamasjon) ikke gis senest innen to måneder etter at Forbrukeren oppdaget mangelen eller burde ha oppdaget den, kan Forbrukeren ikke påberope mangelen og gjøre den gjeldende. Forbrukeren plikter å legge til rette for at reklamasjonsarbeider kan utbedres rasjonelt og uten unødig opphold. For øvrig gjelder de absolutte reklamasjonsfristene etter forbrukerkjøpsloven § 27, bo stadoppføringslovens § 30 og håndverkertjenesteloven § 22.
10. Ansvar for skade på andre ting enn Leveransen
Leverandøren har intet ansvar for skade eller tap voldt av Leveransen på andre ting eller eiendom etter at levering har funnet sted, med mindre leverandøren har utvist grov uaktsomhet. Leverandørens erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til 10 ganger kontraktsverdien. Forbrukeren er ansvarlig for tilgang til arbeidssted, og Leverandøren påtar seg intet ansvar for økonomisk tap for følgeskader dersom nøkler eller tilsvarende kommer bort. 
11. Byggetekniske forhold
Oppdragstaker tar forbehold om at byggetekniske begrensninger kan hindre, forsinke eller fordyre deler av eller hele Leveransen for at den skal bli av tilfredsstillende standard. Dersom det avdekkes behov for ekstraarbeider som følge av forhold som nevnt over etter at avtalen er inngått, gis det rett til vederlagsjustering for merkostnadene. Forbrukeren skal imidlertid varsles før slike ekstraarbeider igangsettes og gis rett til å avgjøre om arbeidene skal utføres eller ikke.
Hvis annet ikke er avtalt forutsettes følgende:
- At eksisterende føringsveier og røranlegg kan benyttes og at rør ikke er tette.
- At alle skjulte koblingspunkter er synlige (ikke skjult av fliser, skap, nedforet himling etc.).
- Kostnader til høydeassistanse, lift etc. er ikke medtatt i Leverandøren tilbud.
- Feilsøking på forbigående feil, er ikke medtatt i Leverandøren tilbud.
- Hulltaking og gjentetting i lettvegger, gipsvegger og himlinger samt slissing, boring i harde keramikk fliser er ikke medtatt i Leverandøren kostnader. 
12. Avvik fra tegninger og beskrivelser
Bilder og illustrasjoner i prospekt, kataloger o.l. kan avvike fra endelig levert produkt, men uten at dette skal forringe det leverte produkt sine egenskaper.
13. Endringsarbeid
Inntil overtakelse av utførte Tjenester (herunder med montert utstyr) har skjedd, kan Forbrukeren kreve endringer i Leveransens avtalte omfang, konstruksjon og utførelse mot vederlag. Krav om slike endringer må fremsettes skriftlig, og beskrive hvilke endringer som kreves. Leverandøren skal gi Forbrukeren skriftlig tilbakemelding om og hvordan endringen kan utføres og om hvilke konsekvenser endringen vil få for pris, leveringstid og eventuelt andre avtalte forhold. Leverandøren har rett og plikt til å foreta endringer i den avtalte Leveransen som endringer i lover, forskrifter og andre bestemmelser relevante for Leveransen måtte foranledige og kreve mot vederlag. Det samme gjelder endringer i fortolkningen av slike regler. Leverandøren skal snarest mulig gi Forbrukeren slik informasjon skriftlig.
14. Overtakelse
Dersom det er avtalt at montert utstyr eller anlegg skal prøves før overtakelse, skal prøving skje med begge Partene eller representant for Forbrukeren til stede. Det skal utarbeides en protokoll hvor eventuell overtakelse bekreftes av Forbruker eller representant. Forbruker har ikke rett til å ta utstyret eller anlegget i bruk før overtagelse er bekreftet. Hvis Forbruker tar i bruk utstyret eller anlegget før overtakelse, anses overtakelse som bekreftet av Forbruker eller representant fra første dag bruken finner sted. I så fall, faller Leverandørens plikt til å gjennomføre prøving bort. Overtakelse kan finne sted selv om noe arbeid gjenstår, så fremt dette fremgår av protokollen fra prøving av anlegget. Dersom det ikke er avtalt prøving av anlegget før overtakelse, anses overtakelse for skjedd når Leverandøren har ferdigstilt arbeidet / monteringen og gitt Forbrukeren melding om at utstyret eller anlegget kan tas i bruk. Når overtakelse har funnet sted, er risikoen gått over på Forbruker.
15. Force majeure (fritaksgrunner)
Følgende omstendigheter skal betraktes som force majeure, dersom de inntrer etter avtalens inngåelse og hindrer dens oppfyllelse: krig, opprør eller indre uroligheter, beslutning av offentlig myndighet, naturkatastrofe, avbrudd i den offentlige kraftforsyning eller i den alminnelige samferdsel, betydningsfull arbeidskonflikt eller brann eller annen omstendighet av liknende karakter og inngripende betydning. Leverandøren har rett til å kreve at den leveringstid som er fastsatt i kontrakten blir forlenget tilsvarende det tidsrom som arbeidet måtte bli forsinket ved force majeure så vel i egen bedrift som hos underleverandører. Leverandøren skal straks slik forsinkelse som nevnt ovenfor inntrer eller så snart han blir klar over at forsinkelse vil kunne inntreffe, gi skriftlig melding om dette med de nødvendige opplysninger.
16. Tvister
Tvister som Partene ikke lykkes å løse i minnelighet, kan hver av Partene bringe inn for Ullensaker Tingrett i samsvar med tvistemålslovens alminnelige vernetingsregler.